| Pertazza

Algemene voorwaarden van PerTazza B.V.

 

 1. Algemeen

1.1. Op de tussen Klant enerzijds en PerTazza B.V., verder te noemen PerTazza B.V. anderzijds, tot stand te overeenkomsten (hierna: “de Overeenkomst” of “de Overeenkomsten”), evenals op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij PerTazza B.V. expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

 

 1. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Iedere door PerTazza B.V. uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend.

2.2. Vermeldingen van maten en/of gewichten van afbeeldingen en/of tekeningen van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door PerTazza B.V. schriftelijk is bevestigd.

2.3. De overeenkomst geldt als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod tenzij een vrijblijvend aanbod onverwijld wordt ingetrokken en daarenboven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de overeenkomst door de directie van PerTazza B.V..

2.4. Alle met PerTazza B.V. aangegane overeenkomsten zullen zijn gebaseerd op uitvoering in voor PerTazza B.V. normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerk of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard dan worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.

2.5. Tenzij anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd bij ommekomst van de overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd, steeds voor een periode van twee (2) jaren, tenzij een der partijen uiterlijk 12 maanden voor het einde van de desbetreffende periode de overeenkomst per aangetekend schrijven tegen het einde van die periode heeft opgezegd.

2.6. Zonder schriftelijke toestemming van PerTazza B.V. is Klant niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

 

 1. Onderhoud

3.1. In geval tussen partijen een service of all-in overeenkomst is afgesloten verbindt PerTazza B.V. zich tevens jegens tussentijdse reparaties te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn geworden door normaal gebruik en niet zijn toe te schrijven aan:

onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of gebruik niet overeenkomstig de gebruiksvoorschriften

 • bedieningsfouten, vervuiling door niet of slecht (< 90 % van de voorgeschreven aantal reinigingsbeurten) reinigen
 • werkzaamheden die door Klant of derden aan de apparatuur zijn verricht
 • toepassing van ander verbruiksmateriaal (koffie/reinigingsmiddelen etc) dan welke door PerTazza B.V., uit hoofde van deze overeenkomst verstrekt zijn
 • verhuizing of verplaatsing door een ander dan PerTazza B.V. of door PerTazza B.V. aangewezen partij
 • overschrijding van het geadviseerde aantal consumpties op jaarbasis bij de aangeboden configuratie. Deze zijn voor de Jura Impressa Classic Xs9 15.000 consumpties, WMF prestolino/1100s/1200S 20.000 consumpties, de WMF 1400/presto en de Astoria Gemma 40.000 consumpties , de WMF 1500S/ 2000S 60.000 consumpties en de WMF 5000 80.000 consumpties.
 • gebreken en storingen die aan spanningsfluctuaties dan wel overspanning door blikseminslag of soortgelijke natuurverschijnselen of aan uitwerkingen van apparatuur van derden te wijten zijn.

3.2. PerTazza B.V. behoudt zich het recht voor om bij reparatie nieuwe of gereviseerde onderdelen te leveren.

3.3. PerTazza B.V. zal naar haar keuze een nieuw of gereviseerd apparaat ter beschikking kunnen stellen.

3.4. Vervangen onderdelen of apparaten worden c.q. blijven eigendom van PerTazza B.V..

3.5. Geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht als en zolang de apparatuur is aangesloten op randapparatuur zonder goedkeuring van PerTazza B.V., in welk geval de overeengekomen vergoeding nochtans verschuldigd blijft.

3.6 Het uitvoeren van onderhoud door PerTazza B.V. of een door haar aangewezen derde partij zal geen grond kunnen zijn voor huurvermindering, schadevergoeding of ontbinding. De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur (officiële feestdagen uitgezonderd).

 

 1. Afrekening van aantal consumpties

4.1. Indien van toepassing verplicht Klant zich aan het einde van de daaromtrent overeengekomen periode de aan hem alsdan bekende tellerstanden onverwijld aan PerTazza B.V. of een door haar aangewezen derde te doen toekomen welke de basis vormen voor de periodieke afrekening van de genoten consumpties danwel de additionele consumpties die het contractueel afgesproken volume overschrijden.

4.2 Onder genoten consumpties wordt verstaan: alle koffie gerelateerde dranken zoals koffie (verkeerd), espresso, latte macchiato, cappuccino, ristretto etc. Een dubbele variant wordt als 2 consumpties gerekend.

4.3 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, wordt heet water niet als consumptie gerekend. PerTazza BV houdt zich het recht voor om bij excessief gebruik van de heet water functie een bedrag van 5 cent per genoten heet water consumptie door te belasten. Excessief gebruik geldt wanneer de heet water consumpties meer dan 25% van het totaal aantal consumpties overschrijdt.

4.4. Indien Klant deze opgave niet of niet tijdig aan PerTazza B.V. doet, dan zal PerTazza B.V. het aantal consumpties berekenen door het werkelijk aantal verstuurde kilo’s koffiebonen te delen door het in het contract opgenomen grammage per consumptie.

4.4. Bij een verschil van meer dan 5% tussen het werkelijk aantal verstuurde kilo’s koffiebonen en de gecalculeerde aantal kilo’s koffiebonen heeft PerTazza B.V. het recht Klant het verschil in rekening te brengen. De calculatie vindt plaats op basis van de ontvangen tellerstanden en het in het contract opgenomen grammage per consumptie.

4.5. Indien thee in het contract is opgenomen zal het in de betreffende periode werkelijk verstuurde aantal zakjes worden aangehouden als werkelijk verbruikte aantal consumpties.

4.6 Tussentijdse contract-aanpassingen worden vastgelegd in een separate of aanvullende overeenkomst. PerTazza B.V. kan toekomstige kwartaaltermijnen slechts aanpassen indien dergelijke aanpassingen een maand voor de vervaldatum van een kwartaaltermijn worden aangeleverd. De administratiekosten hiervoor zijn € 175,00 per contractaanpassing.

 

 1. Prijzen

5.1. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst voor PerTazza B.V. geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van PerTazza B.V. worden geheven c.q. door derden ten laste van PerTazza B.V. worden gebracht.  PerTazza B.V. is gerechtigd de prijzen periodiek, doch maximaal 1 keer per jaar en vanaf een tijdstip gelegen zes maanden na aangaan van de overeenkomst, aan te passen op basis van deze kostenontwikkelingen. PerTazza B.V. zal de Klant , schriftelijk en tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de prijzen.

5.2. Bij leveranties beneden € 150,00 exclusief omzetbelasting zullen aan Klant orderkosten extra in rekening worden gebracht.

5.3. In geval van huurovereenkomsten gelden retourneringskosten van € 175,00 per apparatuur welke aan het einde van de overeenkomst in rekening zullen worden gebracht.

5.4. Alle geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en excl. BTW.

 

 1. Betaling

6.1. Bij gebreke van speciale condities zal betaling binnen 15 dagen na factuurdatum geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.2. PerTazza B.V. is gerechtigd, binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.

6.3. Huurprijzen worden bij vooruitbetaling gefactureerd en dienen te worden voldaan binnen 15 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

6.4. In geval van een huurovereenkomst zal met betrekking tot hetgeen Klant op enig moment uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd, Klant niet bevoegd zijn zich te beroepen op verrekening. Klant is evenmin bevoegd de betaling van de huurtermijnen op te schorten en/of de verschuldigde huurtermijnen te verminderen met een beroep op eventuele ondeugdelijkheid van en/of gebreken aan de apparatuur.

6.5 Indien Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een huurtermijn, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag, zal hij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan 0,9 % per maand of de geldende wettelijke rente indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.6. In geval van een huur- service of verbruik overeenkomst zullen de contractueel verschuldigde bedragen middels een automatische incasso opdracht worden geïncasseerd van de bankrekening van contractant.  Indien de contractant aan PerTazza B.V. geen volmacht heeft verleend voor automatische incasso van hetgeen uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd, of indien een verleende incassovolmacht eindigt, wordt ieder van de door contractant verschuldigde termijnen terstond verhoogd met EUR 12,-.

6.7. PerTazza B.V. is niet gehouden tot enige prestatie zolang Klant in verzuim is.

6.8. Indien de Klant jegens PerTazza B.V. in verzuim is, is hij verplicht PerTazza B.V. zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

 

 1. Medewerking

7.1. Indien door aan Klant toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door PerTazza B.V. niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot onderhoud dan wel levering, zal PerTazza B.V. naar haar keuze voor rekening van Klant benodigde voorzieningen treffen dan wel de inmiddels voor levering beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.

7.2. Klant is verplicht aan PerTazza B.V. de hierdoor geleden schade, waaronder de eventuele kosten ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van PerTazza B.V. en van personen waarvan PerTazza B.V. zich bedient en/of de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

7.3. Klant zal tijdig minimaal twee medewerkers aanwijzen die bij de installatie door PerTazza B.V. in het gebruik van de apparatuur zullen worden geïnstrueerd.

7.4. Klant zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, licht en wateraansluiting ter beschikking stellen.

 

 1. Levertijden

8.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van PerTazza B.V. en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

8.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal PerTazza B.V., na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

8.3. Indien er gerede twijfel bij PerTazza B.V. ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van Klant, is PerTazza B.V. bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of de levering van diensten uit te stellen, totdat Klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

 

 1. Eigendom bij huurovereenkomst

9.1 In geval van huurovereenkomsten is de apparatuur eigendom van PerTazza B.V.. Partijen gaan ervan uit dat de apparatuur roerend is. De Klant staat ervoor in dat dit op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerend zaak wordt verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaakvorming zijn zelfstandigheid verliest.

9.2. Het is Klant niet toegestaan de apparatuur te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PerTazza B.V. b.v. is het Klant voorts niet toegestaan de apparatuur geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen. Indien een derde enig recht ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen, dient Klant PerTazza B.V. hiervan onmiddellijk mededeling doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van PerTazza B.V. in kennis te stellen.

9.3. De apparatuur mag uitsluitend van de plaats van aflevering mogen worden verwijderd na voorafgaande schriftelijke toestemming van PerTazza B.V.. Een dergelijke verplaatsing geschiedt altijd voor rekening en risico van Klant. De hier bedoelde toestemming zal door PerTazza B.V. niet op onredelijke gronden geweigerd worden indien de gevraagde verplaatsing verband houdt met verhuizing van Klant binnen Nederland.

9.4. PerTazza B.V. heeft het recht de apparatuur te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de apparatuur ter inzage te verkrijgen. Klant verplicht zich aan voormelde inspectie en inzage zijn medewerking te verlenen.

 

 1. Overdracht Apparatuur/contract overname

10.1 PerTazza B.V. heeft het recht haar volledige rechtsverhouding tot Klant uit hoofde van de overeenkomst, en/of de eigendom van de apparatuur, over te dragen aan een derde, (verder te noemen: Derde) en in het kader van die overdracht informatie over de overeenkomst en/of Klant te verstrekken aan die Derde. Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Klant bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot deze overdracht en contract overname en het verstrekken van voormelde informatie aan die Derde. Van de overdracht en de contract overname kan door PerTazza B.V. mede namens Derde of door Derde mede namens PerTazza B.V. kennis worden gegeven.

10.2. Nadat aan Klant van de bovenbedoelde overdracht en contract overname kennis zal zijn gegeven, zal Klant de apparatuur houden voor Derde als eigenaar, en zal Derde in plaats van PerTazza B.V. partij bij de Overeenkomst zijn. Voor de verplichtingen van een Klant en/of Mede-ondergetekende zijn diens rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk.

 

 1. Standaard Garantie bij aanschaf/koop van apparatuur

11.1. In geval van een Koop(+ service) overeenkomst geldt dat gedurende het eerste jaar, gerekend vanaf installatiedatum dan wel factuurdatum indien deze laatste eerder valt, de volgende standaard garantie (verder: de garantie) van toepassing:

 • Door slecht materiaal, gebrekkige uitvoering of foutieve constructie veroorzaakte gebreken worden kosteloos door fabrikant of door een door de fabrikant daartoe aangewezen derde verholpen indien de Klant/koper alle gebreken onverwijld na vaststelling aan PerTazza B.V. meedeelt en de servicedienst in de gelegenheid stelt om e.e.a. te controleren. Zichtbare gebreken aan de apparatuur dienen binnen acht dagen na plaatsing, verborgen gebreken aan de apparatuur onmiddellijk nadat koper ze heeft ontdekt, schriftelijk te worden gemeld.
 • Ter keuze van PerTazza B.V. zal de apparatuur in geval van terechte klachten binnen redelijke termijn worden hersteld of door een nieuwe worden vervangen. In geval van vervanging geldt de oorspronkelijke installatiedatum dan wel de factuurdatum indien deze laatste eerder valt. In voorkomende gevallen is PerTazza B.V. gerechtigd tijdelijk gelijkwaardige, vervangende leenapparatuur ter beschikking te stellen.
 • Na het verstrijken van de garantieperiode eindigt iedere aansprakelijkheid van PerTazza B.V. uit hoofde van de voorwaarden ter zake van eventuele gebreken aan de apparatuur.
 • De garantie geldt niet voor:

– defecten of gebreken die aan onvoldoende of onjuist onderhoud te wijten zijn;

– defecten en gebreken in apparatuur veroorzaakt door apparatuur of onderdelen van ander fabricaat die niet door of in opdracht van PerTazza B.V. in of aan de apparatuur gemonteerd zijn;

– storingen en bedrijfsonderbrekingen die aan de apparatuur techniek (bijv. spanning, waterdruk en leidingen tot de tapkast) te wijten zijn;

– gebreken die aan plaatselijke omstandigheden of foutieve opstelling te wijten zijn;

– gebreken en storingen die aan spanningsfluctuaties dan wel overspanning door blikseminslag of soortgelijke natuurverschijnselen of aan uitwerkingen van apparatuur van derden te wijten zijn.

-gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan of PerTazza  B.V.  toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

11.2. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

11.3. PerTazza B.V. zijn niet gehouden tot enig herstel indien en zolang Klant in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens PerTazza B.V..

11.4. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd zal de Klant de oorspronkelijk door PerTazza B.V. geleverde zaken en/of onderdelen van zaken aan PerTazza B.V. terug leveren.

 

 1. Risico en verzekering bij huurovereenkomst bij verzekering door PerTazza B.V.

12.1 De Overeenkomst kan bepalen dat PerTazza B.V. op haar naam en rekening een schadeverzekering voor de apparatuur afsluit bij een door een van hen te selecteren verzekeraar. Het dekkingsgebied onder de door PerTazza B.V. te sluiten verzekering omvat heel Nederland.

12.2 Klant draagt de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies van de apparatuur. Ieder geval van beschadiging of verlies, dient Klant terstond ter kennis van PerTazza B.V. te brengen.

12.3. Ook indien Klant wegens voorschriften of maatregelen van overheidswege c.q. wegens eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van de apparatuur, daarin of daaraan voorkomende gebreken, dan wel ten gevolge van beschadiging of (gedeeltelijk) verlies van de apparatuur geheel of gedeeltelijk verhinderd mocht zijn van de apparatuur gebruik te maken, blijft hij gehouden de huurtermijnen gedurende de gehele overeengekomen huurperiode te voldoen en is PerTazza B.V. voor daaruit eventueel voor Klant voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Ook is Klant niet gerechtigd om, ingeval de apparatuur door enig toeval gedeeltelijk mocht vergaan, vermindering van de huurprijs of vernietiging van de overeenkomst te vorderen.

12.4. Ingeval van beschadiging of (gedeeltelijk) verlies van de apparatuur zal PerTazza B.V.in overleg met en voor rekening van Klant zorgdragen voor herstel c.q. (gedeeltelijke) vervanging.

 

 1. Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van PerTazza B.V., van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit haar overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie, met inachtneming van het bepaalde in Artikel l0. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor door PerTazza B.V. te leveren prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim.

13.2. Aansprakelijkheid van PerTazza B.V. vanwege indirecte of directe schade ten gevolge van door Klant voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van PerTazza B.V. afkomstige ontwerpen of tekeningen, en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de Klant ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.

13.3. PerTazza B.V. aanvaardt ook aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad vanwege opzet of grove schuld door een van haar werknemers begaan doch zulks tot een maximum van € 453.000,00 (zegge vierhonderdendrieenvijftigduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.4. Elke verdere aansprakelijkheid onder andere, doch niet beperkt tot, die vanwege verborgen gebreken, die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst, ten gevolge van stilstand, storing of slechte functionering van apparatuur, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade.

13.5. De Klant vrijwaart PerTazza B.V. voor alle aanspraken van derden met name tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door Klant gereproduceerde werken betreft.

13.6. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan  € 453.000,00 (vierhonderdendrieenvijftigduizend euro).

 

 1. Overmacht

14.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan gebrek aan of vertraagde aflevering aan PerTazza B.V. van door haar bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant benodigde zaken.

14.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

14.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

 

 1. Beëindiging

15.1. Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met PerTazza B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van Klant, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, (conservatoir) beslag op van PerTazza B.V. gehuurde zaken, cessie van huurrechten, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is PerTazza B.V. gerechtigd zonder eerdere ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door Klant tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de PerTazza B.V. verder toekomende rechten uit onder andere wanprestaties.

15.2  In geval van een tussentijdse beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst door Klant, of indien PerTazza B.V. de Overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbindt op grond van de wet of ten gevolge enig oorzaak uit artikel 15.1, is Klant telkens terstond aan PerTazza B.V. verschuldigd een bedrag (“Beëindigingssom”) dat gelijk is aan het totaal van:

– de huurtermijnen en andere bedragen die onder de Overeenkomst opeisbaar verschuldigd zijn vóór de dag van beëindiging/ontbinding en niet zijn betaald; en

-de som van alle huurtermijnen die, indien de huur niet zou zijn geëindigd, vanaf de dag van beëindiging/ontbinding tot het einde van de huurperiode (of verlengingsperiode indien van toepassing) verschuldigd zouden zijn geweest; en

-alle kosten die PerTazza B.V. maakt in verband met het terugnemen, het herstel en de vervreemding of re-exploitatie van de apparatuur; en

-alle andere verliezen en kosten die PerTazza B.V. maakt of moet betalen in verband met de voortijdige beëindiging van enige financieringsverplichting verband houdende met de Overeenkomst; en

-een bedrag gelijk aan de door PerTazza B.V. in zijn boeken geadministreerde restwaarde van de apparatuur, in het geval dat (i) de apparatuur een Totaal Verlies is of (ii) PerTazza B.V. de apparatuur niet kan verkopen of opnieuw exploiteren voor het volledige bedrag van de investering van PerTazza B.V. in de restwaarde van de apparatuur doordat de apparatuur niet wordt teruggegeven in de krachtens de Overeenkomst vereiste staat.

15.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen direct opeisbaar.

 

 1. Rechtskeuze en geschillen

16.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen welke tussen PerTazza B.V. en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van de précontractuele verhoudingen, de door PerTazza B.V. met Klant afgesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten. die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.

 

 1. Vertragingsrente

17.1. Klant is verplicht de in de overeenkomst genoemde huurtermijnen en andere aan PerTazza B.V verschuldigde bedragen te voldoen op de vermelde vervaldagen. Indien PerTazza B.V enige betaling niet uiterlijk op de vervaldag op de bankrekening van PerTazza B.V heeft ontvangen, is Klant aan PerTazza B.V een vertragingsrente verschuldigd van 0,9% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een gehele kalendermaand wordt gerekend.

 

 1. Privacy

18.1. Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat PerTazza B.V de persoonsgegevens van Klant en eventuele andere gegevens van Klant verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van PerTazza B.V. Voorts verklaart Klant ervan op de hoogte te zijn dat PerTazza B.V de persoons- en andere gegevens van Klant met het oog op het voorgaande, voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van de efficiency van de bedrijfsvoering van PerTazza B.V, ter beschikking stelt aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen waartoe PerTazza B.V behoort, zowel binnen als buiten Nederland, met inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Klant verklaart zich reeds nu voor alsdan met al het voorgaande akkoord.

 

(c) PerTazza B.V. oktober 2022

Contact Us